SmartTicket.city

Політика конфіденційності / Private Policy (En)

ТОВ «Смарт Тікет Технолоджи» захищає конфіденційність та особисті дані своїх клієнтів (та/або їх співробітників), постачальників послуг (та/або їх співробітників), партнерів (та/або їх співробітників), а також конфіденційність та особисті дані заявників, перспективи, веб-сайту та побудови відвідувачів і, як це може бути, третіх осіб, Відповідно до чинного законодавства, включаючи Положення (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, Та скасування Директиви 95/46/EC (Загальне регулювання захисту даних, далі — ГДПР).

Як суб'єкт даних ви маєте права під главою 3 ГДПР. ТОВ «Смарт Тікет Технолоджи» завжди буде повністю поважати ваші права щодо обробки ваших особистих даних, а також надає нижче інформацію про особу, яка має зв'язок, якщо у вас є якісь проблеми або питання щодо того, як ми обробляємо ваші дані, Або якщо ви бажаєте скористатися будь-якими правами, які є у вас під GDPR. 

ТОВ «Смарт Тікет Технолоджи» прийняла наступні принципи, щоб керувати своєю колекцією і обробкою персональних даних:

а. Персональні дані обробляються законно, справедливо і прозоро.

б. Зібрані особисті дані будуть лише тими, які потрібні для цілей, що використовують цей веб-сайт. Такі дані можуть бути зібрані безпосередньо з теми даних або надані ТОВ «Смарт Тікет Технолоджи» через свого роботодавця. Такі дані будуть оброблятися тільки для цієї мети.

с. Особисті дані зберігаються лише за умови виконання договірних вимог.

д. Особисті дані повинні бути адекватними, актуальними і обмежуватися тим, що необхідно по відношенню до цілей, для яких вони збираються і/або обробляються. Особисті дані повинні бути точними і, за необхідності, зберігатись до теперішнього часу.

е. Суб'єкт даних має право вимагати від ТОВ «Смарт Тікет Технолоджи» доступу до іректифікації або стирання їх особистих даних, до об'єкта на або запиту обмеження обробки щодо даних, або на право на переносимість даних. У кожному випадку такий запит повинен бути введений в письмовій формі, як в цьому розділі.

Персональні дані обробляються лише на підставі правового обґрунтування, що пояснюється в цьому розділі, за винятком тих випадків, коли такі інтереси переборюють основні права і свободи суб'єкта даних, які завжди приймуть прецедент. Якщо суб'єкт даних надав конкретну додаткову згоду на обробку, то така згода може бути відкликана в будь-який час.

ТОВ «Смарт Тікет Технолоджи» не буде використовувати персональні дані для будь-якого моніторингу або профілювання діяльності або процесу, і не буде приймати будь-які автоматизовані процеси прийняття рішень. 

ТОВ «Смарт Тікет Технолоджи» може поділитися Вашою інформацією для того, щоб надати вам товари або послуги, які ви просили, якщо у нас є законний інтерес до цього (наприклад, для управління ризиками, перевірки вашої ідентичності, боротьби з шахрайством, зловживанням нашим веб-сайтом або послугами), або де ви погодилися з нами зробити це.

ТОВ «Смарт Тікет Технолоджи» може поділитися Вашою інформацією з іншими  постачальниками послуг; будь-хто інший, чиї продукти та послуги Ви замовили; будь-хто, хто зобов’язаний розкривати інформацію, або де вона знаходиться в інтересах суспільства (наприклад, запобігти або виявити шахрайство, зловживання нашим сайтом або послугами).

ТОВ «Смарт Тікет Технолоджи» може збирати інформацію про комп'ютер (або мобільний пристрій), в тому числі за наявності вашої IP-адреси, операційної системи і типу браузера, для системного адміністрування або для власних комерційних цілей. Це статистичні дані про дії та шаблони перегляду користувачів. 

Передача інформації за кордон

Ваша інформація може бути передана і зберігається в місцях, що знаходяться за межами Європейської економічної зони (ЄЕЗ), включаючи країни, які можуть не мати однакового рівня захисту для особистої інформації. Коли ми це зробимо, ми забезпечимо йому належний рівень захисту, і передача є законною.

Ви можете отримати більше інформації про захист, що надається Вашій інформації, коли вона передається за межі ЄЕЗ, звернувшись до нас за допомогою інформації в інформаційних розділах сайту.

Ми використовуємо низку заходів, щоб зберегти Вашу інформацію в безпеці та безпеці, які можуть включати шифрування та інші форми безпеки. Ми вимагаємо від нашого імені нашого персоналу та будь-яких третіх осіб, які виконують будь-яку роботу, виконати відповідні стандарти, включаючи зобов’язання щодо захисту будь-якої інформації та застосування відповідних заходів щодо використання та передачі інформації.

Детальніше про Вашу інформацію

Якщо Ви бажаєте отримати додаткову інформацію про те, що ми говорили в цьому повідомленні про конфіденційність, або звернутися до нашого спеціаліста з захисту даних, зв'яжіться з нами Україна, 03189, місто Київ, вулиця Академіка Вільямса, будинок 6-Д, офіс 43.

Це повідомлення про конфіденційність час від часу може оновлюватися, і Ви завжди зможете знайти останню версію на цьому сайті.

 

 

Smart Ticket Technologies Ltd. protects the confidentiality and personal data of its clients (and/or their employees), service providers (and/or their employees), partners (and/or their employees), as well as the confidentiality and personal data of applicants, prospects, web site and building of visitors and, as may be the case, third parties, in accordance with applicable law, Including Regulation (EC) 2016/679 of the European Parliament and the Council of April 27, 2016 on protection of natural persons regarding processing of personal data and free movement of such data, and cancellation of Directive 95/46/EC (General Regulation of Data Protection, hereinafter referred to as the GDPR).

As a subject of data you have rights under the title 3 of the GDPR. Smart Store Technologies Ltd. will always fully respect your rights in the processing of your personal data and also provide below information about the person who has the connection if you have any problems or questions about how we process your data or if you wish to exercise any rights, What you have under the GDPR.

Smart Ticket Technologies LLC has adopted the following principles to manage its collection and processing of personal data:

a. Personal data is processed legally, fairly and transparently.

b. The collected personal data will only be those that are required for the purposes of using this website. Such data can be collected directly from the data subject or provided by Smart Ticket Technologies Ltd. through its employer. Such data will be processed only for this purpose.

c. Personal data is stored only on condition of fulfillment of contractual requirements.

d. Personal data must be adequate, relevant and limited to what is needed to meet the goals for which they are collected and/or processed. Personal data must be accurate and, if necessary, retained until now.

e. The data subject has the right to require access from Smart Ticket Technology LLC to the certification or cleaning of their personal data, to the object on or to request a restriction of processing of data, or to the right to transfer data. In each case, such a request must be entered in a written form, as in this section.

Personal data is processed only on the basis of legal grounds explained in this section, except in cases where such interests override the fundamental rights and freedoms of the data subject, which will always adopt a precedent. If the data subject has provided a specific additional agreement for processing, such agreement may be withdrawn at any time.

Smart Ticket Technologies Ltd. will not use personal data for any monitoring or profiling of activity or process, and will not accept any automated decision-making processes.

Smart Ticket Technology Ltd. may share your information to provide you with the products or services you have requested if we have a legitimate interest in doing so (e.g. risk management, identity verification, fraud, abuse of our website or services) or where you have agreed with us to do so.

Smart Ticket Technologies Ltd. can share your information with other service providers; any other, whose products and services you have ordered; anyone who is obliged to disclose the information or where it is in the interest of society (for example, to prevent or detect fraud, abuse of our site or services).

Smart Ticket Technologies Ltd. may collect information about the computer (or mobile device), including if your IP address, operating system and browser type are available, for system administration or for its own commercial purposes. These are statistical data about user view actions and templates.

Transfer of information abroad

Your information may be transmitted and stored in locations outside the European Economic Area (EEA), including countries that may not have the same level of protection for personal information. When we do this, we will ensure that it is adequately protected and that the transfer is legal.

You can get more information about the protection provided to your information when it is transferred outside the EEA by contacting us with information in the information sections of the site.

We use a number of measures to keep your information safe and secure, which can include encryption and other forms of security. We require our personnel and any third party performing any work to comply with relevant standards, including obligations to protect any information and to take appropriate measures to use and transfer information.

More information about your information

If you would like to receive additional information about what we have discussed in this privacy statement, or contact our Data Protection Specialist, please contact us Ukraine, 03189, Kyiv, Akademika Williams Street, House 6-D, office 43.

This privacy notice may be updated from time to time and you will always be able to find the latest version on this site.